BZOJ4196 [NOI2015]软件包管理器

Linux用户和OSX用户一定对软件包管理器不会陌生。通过软件包管理器,你可以通过一行命令安装某一个软件包,然后软件包管理器会帮助你从软件源下载软件包,同时自动解决所有的依赖(即下载安装这个软件包的安装所依赖的其它软件包),完成所有的配置。Debian/Ubuntu使用的apt-get,Fedora/CentOS使用的yum,以及OSX下可用的homebrew都是优秀的软件包管理器。

你决定设计你自己的软件包管理器。不可避免地,你要解决软件包之间的依赖问题。如果软件包A依赖软件包B,那么安装软件包A以前,必须先安装软件包B。同时,如果想要卸载软件包B,则必须卸载软件包A。现在你已经获得了所有的软件包之间的依赖关系。而且,由于你之前的工作,除0号软件包以外,在你的管理器当中的软件包都会依赖一个且仅一个软件包,而0号软件包不依赖任何一个软件包。依赖关系不存在环(若有m(m≥2)个软件包A1,A2,A3,⋯,Am,其中A1依赖A2,A2依赖A3,A3依赖A4,……,A[m-1]依赖Am,而Am依赖A1,则称这m个软件包的依赖关系构成环),当然也不会有一个软件包依赖自己。

现在你要为你的软件包管理器写一个依赖解决程序。根据反馈,用户希望在安装和卸载某个软件包时,快速地知道这个操作实际上会改变多少个软件包的安装状态(即安装操作会安装多少个未安装的软件包,或卸载操作会卸载多少个已安装的软件包),你的任务就是实现这个部分。注意,安装一个已安装的软件包,或卸载一个未安装的软件包,都不会改变任何软件包的安装状态,即在此情况下,改变安装状态的软件包数为0。


树剖裸题

#include<bits/stdc++.h>
const int N = 400000;
int size[N],tot,cnt,id[N],sum[N<<2],cov[N<<2];
int wson[N],fa[N],D[N],top[N],last[N];
int n;
struct edge {
int next,to,v;
}e[N<<1];
inline void add(int x,int y,int z){
  cnt++;
  e[cnt].next=last[x],last[x]=cnt;
  e[cnt].to=y,e[cnt].v=z;
}
inline int dfs1(int x,int f){
  D[x]=D[f]+1;
  fa[x]=f;
  size[x]=1;
  for(int i=last[x];i;i=e[i].next){
    if(e[i].to==f) continue;
    dfs1(e[i].to,x);
    size[x]+=size[e[i].to];
    if(size[e[i].to]>size[wson[x]]) wson[x]=e[i].to;
  }
}
inline int dfs2(int x,int topf){
  tot++;
  top[x]=topf;
  id[x]=tot;
  if(!wson[x]) return 0;
  dfs2(wson[x],topf);
  for(int i=last[x];i;i=e[i].next){
    if(e[i].to==fa[x]) continue;
    if(e[i].to==wson[x]) continue;
    dfs2(e[i].to,e[i].to);
  }
}
inline int pushup(int x){
  return sum[x]=sum[x<<1]+sum[x<<1|1];
}
inline int pushdown(int cur,int x){
  if(cov[cur]!=-1){
    cov[cur<<1]=cov[cur];
    cov[cur<<1|1]=cov[cur];
    sum[cur<<1]=cov[cur]*(x+1>>1);
    sum[cur<<1|1]=cov[cur]*(x>>1);
    cov[cur]=-1;
  }
}
inline int ask(int l,int r,int L,int R,int cur){
  if(L<=l&&r<=R){
    return sum[cur];
  }
  pushdown(cur,r-l+1);
  int ans=0,mid=l+r>>1;
  if(L<=mid) ans+=ask(l,mid,L,R,cur<<1);
  if(R>mid) ans+=ask(mid+1,r,L,R,cur<<1|1);
  pushup(cur);
  return ans;
}
inline int change(int l,int r,int L,int R,int x,int cur){
  if(L<=l&&r<=R){
    sum[cur]=(r-l+1)*x;
    cov[cur]=x;
    return 0;
  }
  int mid=l+r>>1;
  pushdown(cur,r-l+1);
  if(L<=mid) change(l,mid,L,R,x,cur<<1);
  if(R>mid) change(mid+1,r,L,R,x,cur<<1|1);
  pushup(cur);
}
inline int install(int x){
  int ans=0,y=1;
  while(top[x]!=top[y]){
    if(D[top[x]]<D[top[y]]) std::swap(x,y);
    ans+=abs(id[top[x]]-id[x])+1-ask(1,n,id[top[x]],id[x],1);
    change(1,n,id[top[x]],id[x],1,1);
    x=fa[top[x]];
  }
  if(id[x]>id[y]) std::swap(x,y);
  ans+=id[y]-id[x]+1-ask(1,n,id[x],id[y],1);
  change(1,n,id[x],id[y],1,1);
  return ans;
}
inline int uninstall(int x){
  int ans=0;
  ans=ask(1,n,id[x],id[x]+size[x]-1,1);
  change(1,n,id[x],id[x]+size[x]-1,0,1);
  return ans;
}
int main (){
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n-1;++i){
    int x;
    scanf("%d ",&x);
    add(x+1,i+1,0);
    add(i+1,x+1,0);
  }
  int q;
  memset(cov,-1,sizeof(cov));
  dfs1(1,0);
  dfs2(1,1);
  scanf("%d",&q);
  while(q--){
    char s[300];int ans,x;
    scanf(" %s %d",s,&x);
    x++;
    if(s[0]=='i'){
      ans=install(x);
    }
    else{
      ans=uninstall(x);
    }
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

分类: 树链剖分

0 条评论

发表评论

Avatar placeholder

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注